งานชิ้นที่ 7

งานชิ้นที่  7

บันทึกการปฏิบัติงาน


สัปดาห์ที่  1
วันที่  14  พฤษภาคม  2555
กิจกรรม
                -เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปี่ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
                -ช่วยดูแลความเรียบร้อยในการจัดอบรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
                -จัดกิจกรรมนันทนาการช่วงพักกลางวันแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
ผลการปฏิบัติงาน
               
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสนุกสนาน
ปัญหาและการแก้ไข-
วันที่  15  พฤษภาคม  2555
กิจกรรม
                -เข้าร่วมการปฐมนิเทศจากท่านผู้อำนวยการเพื่อพูดคุยชี้แจงรายละเอียดการทำงานในโรงเรียนด้านต่างๆและรับมอบหมายงานพิเศษจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลการปฏิบัติงาน              
               -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-


วันที่  16  พฤษภาคม  2555
กิจกรรม
                -แนะนำตนเองต่อคณะครูและนักเรียนหน้าเสาธง
                -ช่วยเหลือครูในการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนวิชาพิเศษ (เลือกเสรี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 และ 3
                -เข้าพบหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์พูดคุ้ยชีแจงรายละเอียดในการทำงานแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงแบ่งคาบสอน / ชั้นเรียนที่รับผิดชอบและส่งตัวให้ครูพี่เลี้ยง
                -เข้าร่วมประชุมคณะครูของโรงเรียนและแนะนำตัวต่อคณะครู
ผลการปฏิบัติงาน                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-
วันที่  17  พฤษภาคม  2555
กิจกรรม
                -ประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และท่านผู้อำนวยการเพื่อแจ้งการเข้าอบรมการทำ  Blogger  ของครูพี่เลี้ยง
                -ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
                -เข้าพบหัวหน้าฝ่ายปกครองเพื่อรับการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
ผลการปฏิบัติงาน              
               -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-
วันที่  18  พฤษภาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                    ช่วยเรียงบัตรมวย
-                   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม. 2 , 3 , 5  และ  6
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-

สัปดาห์ที่ 2
วันที่  21  พฤษภาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                    ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ในตอนเช้า
-                   จัดเขียนผังตารางสอนของครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ภายในห้องหมวดวิทยาศาสตร์
-                   ปฐมนิเทศ  ชี้แจงรายละเอียด แบ่งกลุ่มที่นั่งให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
-                   ทำหน้าที่งานพิเศษ (งานสหกรณ์ร้านค้า)
ผลการปฏิบัติงาน              
               -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-
วันที่  22  พฤษภาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                    ปฐมนิเทศ  ชี้แจงรายละเอียด แบ่งกลุ่มที่นั่งให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
-                   ศึกษาข้อมูล/ประวัติของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-


วันที่  23  พฤษภาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                    ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  ในคาบที่ 1,2,3 และ 4 เรื่อง วิทยาศาสตร์คืออะไร และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-
วันที่  24  พฤษภาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                    ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ในคาบที่ 1และ 2 เรื่อง ของแข็ง  ของเหลว  และแก๊ส , สมบัติของของแข็ง
-                   ช่วยเหลืองานที่ห้องกิจการนักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-


วันที่  25  พฤษภาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                    ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   จัดทำสมุด  ปพ. 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
-                   ปฏิบัติงานเวรประจำวันในการรับ ส่ง นักเรียนกลับบ้าน
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-
สัปดาห์ที่ 3
วันที่  28  พฤษภาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                    ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  ในคาบที่  เรื่อง  ลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์
-                   ช่วยเหลืองานสหกรณ์โรงเรียน
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่  29  พฤษภาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                    สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ในคาบที่ 4 โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง สมบัติของของเหลว
-                   ช่วยเหลืองานสหกรณ์โรงเรียน
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-

วันที่  30  พฤษภาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                    ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  ในคาบที่ 1,2,3 และ 4 เรื่อง ลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์และพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
-                   ช่วยเหลืองานแนะแนวหาข้อมูลจัดบอร์ด  เรื่อง  โลกกว้างทางการศึกษา
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่    31   พฤษภาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                    พบท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่พบเจอ
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ในคาบที่ 1และ 2 เรื่อง สมบัติของของเหลว  , ความตึงผิวและการระเหย
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-


วันที่  มิถุนายน  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ปฏิบัติงานเวรประจำวันศุกร์ในการรับนักเรียนมาโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งทางโรงเรียนจัดขึ้น
-                   ร่วมประชุมกับหมวดวิทยาศาสตร์
-                   ร่วมประชุมคณะครูของทางโรงเรียน
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-

 
สัปดาห์ที่ 4
วันที่  5  มิถุนายน  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                    ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ในคาบที่  4  เรื่อง  ความดันไอของของเหลว
-                   จัดทำสมุด  ปพ.5
-                   ตรวจแบบฝึกหัดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่  6  มิถุนายน  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                    สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  ในคาบที่ 1,2,3 และ 4 เรื่อง  เครื่องมือและอุปกรณ์ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อโลกอย่างไร
-                   ควบคุมนักเรียนซ้อมพิธีไหว้ครู/ทำพานไหว้ครู
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-

วันที่  7  มิถุนายน  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา  2555
-                   เข้าร่วมกิจกรรมคณะสี  เพื่อพบปะสมาชิกในคณะสี/เลือกประธานและแบ่งงานรับผิดชอบ
-                   กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่    8  มิถุนายน  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                    ช่วยเหลืองานที่ฝ่ายกิจการนักเรียน
-                   ช่วยเหลืองาน/ดูแลความเรียบร้อย/ต้อนรับแขก  ในงานชกมวยการกุศลของทางโรงเรียนในช่วงค่ำ
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-

สัปดาห์ที่ 5
วันที่  11  มิถุนายน  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                    ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  ในคาบที่  4  เรื่อง  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อโลกอย่างไร
-                   สอนแทนอาจารย์ณิรดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  ในคาบที่  6 
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่  12  มิถุนายน  2555
กิจกรรม         
-                   ยืนรับนักเรียนมาโรงเรียนในตอนเช้า
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                    สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ในคาบที่ 4 เรื่อง  แก๊ส
-                   ช่วยเหลืองานที่ฝ่ายกิจการนักเรียน (กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4)
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-

วันที่  13  มิถุนายน  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  ในคาบที่ 1,2,3 และ 4
-                   เข้าพบอาจารย์นิเทศประจำโรงเรียนและอาจารย์นิเทศวิชาเอกเพื่อประชุมชี้แจงและรับการนิเทศนักศึกษาครั้งที่ 1
-                   ประชุมชี้แจงรายละเอียดงานที่ทางมหาลัยมอบหมายให้กับรองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
-                   ประจำกองลูกเสือและควบคุมนักเรียนในการบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่    14  มิถุนายน  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ในคาบที่ 1และ 2
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ในคาบที่ 8
-                   ช่วยเหลืองานในการจัดทำเอกสารการสอบวัดผลความรู้ของทางโรงเรียนโดยจะสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , มัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-
วันที่  15  มิถุนายน  2555
กิจกรรม         
-                   ปฏิบัติงานเวรประจำวันศุกร์ในการรับนักเรียนมาโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   เดินหนังสือคำสั่งงานให้กับอาจารย์เพื่อเซ็นต์รับคำสั่ง
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-


สัปดาห์ที่ 6
วันที่  18  มิถุนายน  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                    ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  ในคาบที่  4 
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่  19  มิถุนายน  2555
กิจกรรม         
-                   ยืนรับนักเรียนมาโรงเรียนในตอนเช้า
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                    สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ในคาบที่ 4 เรื่อง  แก๊ส
-                   จัดห้องพักครูเพื่อต้อนรับอาจารย์ใหม่
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-


วันที่  20  มิถุนายน  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   สอบวัดความรู้รายจุดประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  เรื่อง  สารรอบตัว
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่    21  มิถุนายน  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ในคาบที่ 1และ 2  เรื่อง  แก๊ส
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ในคาบที่ 8
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-วันที่  22  มิถุนายน  2555
กิจกรรม         
-                   ปฏิบัติงานเวรประจำวันศุกร์ในการยืนรับนักเรียนมาโรงเรียนในตอนเช้า
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   ช่วยเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์การทดลองของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-สัปดาห์ที่ 7
วันที่  25  มิถุนายน  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                    ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  ในคาบที่  4    
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่  26  มิถุนายน  2555
กิจกรรม         
-                   ยืนรับนักเรียนมาโรงเรียนในตอนเช้า
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                    สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ในคาบที่ 4 เรื่อง  กฎของบอยล์
-                   ตรวจข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-


วันที่  27  มิถุนายน  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  ในคาบที่ 1,2,3 และ 4
-                   ร่วมสอนในวิชาลูกเสือ ประจำกองเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ผลการปฏิบัติงาน             
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่    28  มิถุนายน  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ในคาบที่ 1และ 2  เรื่อง  กฎของชาร์ล/กฎรวมแก๊สและกฎของแก๊สอุดมคติ
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ในคาบที่ 8
-                   เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมกีฬา กรีฑาสี ของคณะสีฟ้า
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-วันที่  29  มิถุนายน  2555
กิจกรรม         
-                   ปฏิบัติงานเวรประจำวันศุกร์ในการรับนักเรียนมาโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   ร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมกีฬา กรีฑาสี ของคณะสีฟ้า
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-

  
สัปดาห์ที่ 8
วันที่  2  กรกฎาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                    ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  ในคาบที่  4  เรื่อง 
-                   ตรวจการบ้านนักเรียน
-                     ร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมกีฬา กรีฑาสี ของคณะสีฟ้า
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่  3  กรกฎาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ไม่ได้มาปฏิบัติงานในโรงเรียน  เนื่องจากติดภารกิจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-วันที่  4  กรกฎาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ไม่ได้มาปฏิบัติงานในโรงเรียน  เนื่องจากติดภารกิจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่    5 - 6  กรกฎาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมกีฬา กรีฑาสี ของทางโรงเรียน  โดยร่วมกิจกรรม    สนามกีฬาภายในโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลนักเรียนที่เป็นกองเชียร์ ณ จุดเชียร์ของคณะสีฟ้าและได้ร่วมกิจกรรมกีฬาครูและดูแลช่วยเหลืองานทั่ว ๆ ไป
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-


สัปดาห์ที่ 9
วันที่  9  กรกฎาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                    ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  ในคาบที่  4 
-                   จัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่  10  กรกฎาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ยืนรับนักเรียนมาโรงเรียนในตอนเช้า
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                    สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ในคาบที่ 4 โดยให้นักเรียนนำเสนองานหน้าชั้นเรียน เรื่อง  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-

วันที่  11  กรกฎาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  ในคาบที่ 1,2,3 และ 4
-                   จัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่    12  กรกฎาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   สอบวัดความรู้รายจุดประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ในคาบที่ 1และ 2
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ในคาบที่ 8
-                   ตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อสอบกลางภาคเรียน
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-
วันที่  13  กรกฎาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ปฏิบัติงานเวรประจำวันศุกร์ในการรับนักเรียนมาโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนให้กับฝ่ายวัดผลของทางโรงเรียน
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-
 
 
สัปดาห์ที่ 10
วันที่  16 - 19  กรกฎาคม  2555
กิจกรรม         
-                   เป็นสัปดาห์ของการสอบกลางภาคโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการควบคุมและดำเนินการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                    ช่วยเหลืองานในด้านคระกรรมการกองกลางฝ่ายวัดผลและประเมินผล
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่  20  กรกฎาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ตรวจข้อสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 , มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  และ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  แทนนางสาวหทัยทิพย์  เดชารัตน์
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-

สัปดาห์ที่ 11
วันที่  23  กรกฎาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                    ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  สอบแก้ตัวในคาบที่  4 
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่  24  กรกฎาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ยืนรับนักเรียนมาโรงเรียนในตอนเช้า
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                    ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่จะไปเข้าค่ายกับหมวดวิทยาศาสตร์
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-


วันที่  25  กรกฎาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  ในคาบที่ 1,2,3 และ 4  เรื่อง  สารในชีวิตประจำวัน
 ผลการปฏิบัติงาน             
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่    26  กรกฎาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 สอบแก้ตัวในกรณีนักเรียนที่สอบตกกลางภาคเรียน ในคาบที่ 1และ 2
-                   ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 สอบแก้ตัวในกรณีนักเรียนที่สอบตกกลางภาคเรียน ในคาบที่ 8
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-วันที่  27  กรกฎาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ปฏิบัติงานเวรประจำวันศุกร์ในการรับนักเรียนมาโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   ช่วยอาจารย์ณิรดาพิมพ์โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-
 
 
สัปดาห์ที่ 12
วันที่  30   กรกฎาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                    ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  ในคาบที่  4  เรื่อง  สถานะของสาร
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่  31  กรกฎาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ยืนรับนักเรียนมาโรงเรียนในตอนเช้า
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และตรวจผมและเครื่องแต่งกายของนักเรียน
-                    สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ในคาบที่ 4 เรื่อง  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยให้ทำใบงานที่ 1
-                   เช็ครายการของอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่สั่งซื้อมา
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-

วันที่  1  สิงหาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  ในคาบที่ 1,2,3 และ 4 โดยให้ทำกิจกรรมการทดลอง 2.1 ของแข็ง  ของเหลว  และ แก๊ส
-                   สอนวิชาลูกเสือ โดยประจำกองเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
สัปดาห์ที่ 13
วันที่  6  สิงหาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                    ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  ในคาบที่  4  เรื่อง  อนุภาคของของแข็ง  ของเหลว  และแก๊ส
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่  7  สิงหาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ยืนรับนักเรียนมาโรงเรียนในตอนเช้า
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                    สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ในคาบที่ 4 เรื่อง  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  โดยให้นักเรียนสรุปเนื้อหาจากหนังสือเรียน
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-

วันที่  8  สิงหาคม  2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  ในคาบที่ 1,2,3 และ 4  เรื่อง  ความหนาแน่นของสาร
-                   สอนวิชาลูกเสือ โดยประจำกองเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่    9   สิงหาคม   2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ในคาบที่ 1และ 2  เรื่อง  ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ในคาบที่ 8  เรื่อง  ความหนาแน่นของสาร  โดยให้นักเรียนตอบคำถามจากหนังสือเรียน
-                   ช่วยเหลืองาน/ดูแลความเรียบร้อยและร่วมตัดสินการประกวดการจัดบอร์ดวันแม่
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-


วันที่  10   สิงหาคม   2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของทางโรงเรียน  ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย  เช่น  รำ  การโต้วาที  การกล่าวสุนทรพจน์  การแสดงละคร  ร้องเพลง  และมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ตัวอย่าง  เป็นต้น
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-


 
สัปดาห์ที่ 14
วันที่  14 - 17   สิงหาคม   2555
กิจกรรม         
-                   ไม่ได้มาปฏิบัติงานในโรงเรียน เนื่องจากขออนุญาตลากิจ  เพื่อไปนำเสนอวิจัยในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
 
 

สัปดาห์ที่ 15
วันที่  20   สิงหาคม   2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                    ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  ในคาบที่  4  เรื่อง  ความร้อน
-                   ช่วยอาจารย์กุลธนิตพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่  21   สิงหาคม   2555
กิจกรรม         
-                   ยืนรับนักเรียนมาโรงเรียนในตอนเช้า
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                    สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ในคาบที่ 4  และให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียน  บทที่  6
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-

วันที่  22   สิงหาคม   2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  ในคาบที่ 1,2,3 และ 4  เรื่อง  พลังงานความร้อนและปริมาณความร้อน
-                   ซ้อมกิจกรรม  Science  Show  ให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันในวันมัธยม
-                   สอนวิชาลูกเสือ โดยประจำกองเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่    23   สิงหาคม   2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   สอนและสอบเก็บคะแนน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ในคาบที่ 1และ 2  เรื่อง  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ในคาบที่ 8  เรื่อง  ปริมาณความร้อน
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-


วันที่  24   สิงหาคม   2555
กิจกรรม         
-                   ปฏิบัติงานเวรประจำวันศุกร์ในการรับนักเรียนมาโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   พิมพ์รายชื่อและกำหนดการแข่งขันทักษะในวันมัธยมของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-


สัปดาห์ที่ 16
วันที่  27   สิงหาคม   2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                    ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  ในคาบที่  4  เรื่อง  การคำนวณหาค่าปริมาณความร้อน  โดยจัดทำเป็นใบงานให้แก่นักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่  28   สิงหาคม   2555
กิจกรรม         
-                   ยืนรับนักเรียนมาโรงเรียนในตอนเช้า
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                    สอบแก้ตัว เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ในคาบที่ 4 
-                   ซ้อมกิจกรรม  Science  Show  ให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันในวันมัธยม
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-

วันที่  29   สิงหาคม   2555
กิจกรรม         
-                   ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ได้ขอนุญาติลาป่วย เนื่องจากไม่สบาย  เป็นไข้หวัดจึงขอหยุดพักเป็นเวลา  1  วัน
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่    30   สิงหาคม   2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ในคาบที่ 1และ 2
-                   คุมสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  วิชา  ชีววิทยา  แทนอาจารย์กรีชฎา
-                   ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7  แทนอาจารย์สุเจตน์  ในคาบที่ 4 
-                   สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ในคาบที่ 8  เรื่อง  การคำนวณหาค่าปริมาณความร้อนโดยจัดทำเป็นใบงานให้แก่นักเรียน
-                   ซ้อมกิจกรรม  Science  Show  ให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันในวันมัธยม
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-


วันที่  31   สิงหาคม   2555
กิจกรรม         
-                   ปฏิบัติงานเวรประจำวันศุกร์ในการรับนักเรียนมาโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   ซ้อมกิจกรรม  Science  Show  ให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันในวันมัธยม
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-


สัปดาห์ที่ 17
วันที่  3   กันยายน   2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                    ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   ซ้อมกิจกรรม  Science  Show  ให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันในวันมัธยม
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -
วันที่  4   กันยายน   2555
กิจกรรม         
-                   ยืนรับนักเรียนมาโรงเรียนในตอนเช้า
-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของทางโรงเรียน
-                   ร่วมกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-                   ซ้อมกิจกรรม  Science  Show  ให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันในวันมัธยม
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
               
-


วันที่  5 - 7   กันยายน   2555
กิจกรรม         
-                   ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวันมัธยมโดยในวันที่  5  ได้พานักเรียนไปแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  Science  Show    โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  และในวันที่  6  ได้พานักเรียนไปชมนิทรรศการณ์ในงานมหกรรมวันมัธยม    โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และร่วมจัดนิทรรศการณ์    ซุ้มของสหวิทยาเขตสตรีทุ่งสง  (โรงเรียนทุ่งสงวิทยา)
ผลการปฏิบัติงาน              
                -
ปัญหาและการแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น